Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych

WÓJT GMINY KOZŁOWO
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych i
zamówień publicznych

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
a) Koordynacja działań związanych z ubieganiem się o środki pomocowe z UE i
krajowe.
b) Przygotowywanie wniosków o środki pomocowe.
c) Prowadzenie rozliczeń inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych.
d) Przygotowywanie materiałów do Zamówień Publicznych.
e) Przedkładanie Wójtowi Gminy możliwości wykorzystania środków pomocowych do
realizacji zadań inwestycyjnych.
f) Utrzymywanie stałej bazy informacji o środkach dostępnych w danym okresie i możliwości ich otrzymania.
3. Wymagania niezbędne:
a) obywatel polski,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe – preferowana specjalność: administracja, stosunki
międzynarodowe, fundusze europejskie,
d) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, ich
zarządzaniem i ewaluacją
e) znajomość obsługi komputera, f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadza się
nabór.
4. Wymagania dodatkowe:
a) Doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych.
b) Bardzo dobra znajomość komputera i Internetu.
c) Przygotowanie zakresu działania w ramach realizowanych projektów.
d) Kreatywność, przedsiębiorczość i dobra organizacja pracy.
e) Znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Wymagane od kandydatów dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i
umiejętnościach,
e) kwestionariusz osobowy,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) oświadczenie następującej treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (
Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 ) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o
pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pioz.1593 z późn.zm.).
6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: Wymagane dokumenty
aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 23 lutego 2007r. na
adres: Urząd Gminy w Kozłowie 13-124 Kozłowo 60 A w zamkniętych kopertach z
dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds.
pozyskiwania środków finansowych i zamówień publicznych”.

7. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie
będą rozpatrywane.
8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.kozlowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Kozłowie.

Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy - Bożena Judycka (8 lutego 2007)
Opublikował: Piotr Radziewicz (8 lutego 2007, 16:56:17)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (15 marca 2007, 14:51:15)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4013