Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie

WÓJT GMINY KOZŁOWO
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Nazwa stanowiska pracy : Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kozłowie

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności oraz kompletności i rzetelności operacji
gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu oraz sprawozdań
statystycznych,
e) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy państwowej i
służbowej,
f) prowadzenie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym,
g) prowadzenie rozliczeń z ZUS,
h) sporządzanie listy płac,
i) rozliczanie delegacji służbowych,
j) opracowywanie planów finansowych budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej,
k) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji księgowej,
l) prowadzenie kart wynagrodzeń oraz innych zadań dotyczących wynagrodzeń,
ł) prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
3. Wymagania niezbędne:
a) obywatel polski,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe ekonomiczne, specjalność : rachunkowość i finanse,
d) 3-letnia praktyka w księgowości,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadza się
nabór.
i) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustaw: o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o
finansach publicznych,
b) znajomość zasad funkcjonowania jednostki budżetowej,
c) znajomość przepisów o sprawozdawczości,
d) umiejętność obsługi komputera w szczególności w zakresie oprogramowania
finansowo-księgowego FK, KADRY I PŁACE oraz bankowości elektronicznej.
e) umiejętność dobrej organizacji pracy,
f ) systematyczność, dokładność, rzetelność, solidność,
g) poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania
5. Wymagane od kandydatów dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i
umiejętnościach,
e) kwestionariusz osobowy,
f)) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) oświadczenie następującej treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (
Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 ) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o
pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pioz.1593 z późn.zm.).
6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: Wymagane dokumenty
aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 23 lutego 2007 r. na
adres: Urząd Gminy w Kozłowie 13-124 Kozłowo 60 A w zamkniętych kopertach z
dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozłowie „
7. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.kozlowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kozłowie.


Wójt Gminy Kozłowo

mgr inż. Jacek Jankowski

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy - Bożena Judycka (9 lutego 2007)
Opublikował: Piotr Radziewicz (9 lutego 2007, 11:19:41)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (15 marca 2007, 14:18:50)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3858