Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. budownictwa


WÓJT GMINY KOZŁOWO
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. budownictwa

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi, remontami i inwestycjami.
b) Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
c) Analiza poprawności wykonanej dokumentacji projektowej.
d) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym.

3. Wymagania niezbędne:
a) obywatel polski,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe – (budownictwo, gospodarka przestrzenna, geodezja),
d) staż pracy co najmniej – 3 lata,
e) znajomość zagadnień inwestycyjno-remontowych w budownictwie,
f) znajomość obsługi komputera,
g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które przeprowadza się nabór.

4. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b) Umiejętność załatwiania indywidualnych spraw interesantów.

5. Wymagane od kandydatów dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,
e) kwestionariusz osobowy,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) oświadczenie następującej treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 ) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pioz.1593 z późn.zm.).

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2007r. na adres: Urząd Gminy w Kozłowie 13-124 Kozłowo 60 A w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. budownictwa”.


7. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie będą
rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kozlowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Kozłowie.


  Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy - Bożena Judycka (13 kwietnia 2007)
Opublikował: Karol Malonek (13 kwietnia 2007, 13:33:40)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (8 maja 2007, 07:40:11)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4393