Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska


WÓJT GMINY KOZŁOWO
OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Organizacja zadań związanych z realizacją inwestycji i remontów.
  2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych.
  3. Prowadzenie spraw dotyczących decyzji lokalizacyjnych.
  4. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.
  5. Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.
  6. Prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska.
  7. Nadzór i realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i dóbr kultury.
  8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z potrzebami Urzędu.
3. Wymagania niezbędne:

1) obywatel polski
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku umożliwiającym wykonywanie
zadań na stanowisku,
4) co najmniej 3 letni staż pracy,
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) znajomość przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, samorządu
terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego,
7) znajomość obsługi komputera,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, na które
przeprowadza się nabór.

4. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność załatwiania indywidualnych spraw obywateli,
2) dyspozycyjność.

5. Wymagane od kandydatów dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
e) kwestionariusz osobowy,
f)) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) oświadczenie następującej treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 ) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pioz.1593 z późn.zm.).

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 22 sierpnia 2007 r. na adres: Urząd Gminy w Kozłowie 13-124 Kozłowo 60 A w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. inwestycji i ochrony środowiska.”.

7. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.kozlowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Kozłowie.Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (8 sierpnia 2007)
Opublikował: Karol Malonek (8 sierpnia 2007, 16:12:20)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (29 sierpnia 2007, 13:47:12)
Zmieniono: przeniesiono do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3618