2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 29/2003 Wóta Gminy w Kozłowie w sprawie budżetu gminy na 2003r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2003

WÓJTA GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 30 września 2003 roku

w sprawie: budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

W związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy dokonuje się zwiększeń w budżecie gminy na 2003 rok w następujących kwotach:

Plan dochodów - 27.513,00

Plan wydatków - 27.513,00

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2003 rok wynosi:

Plan dochodów - 8.191.115,00

Plan wydatków - 8.256.736,00

Źródłem pokrycia niedoboru są wolne środki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2003

Wójta Gminy w Kozłowie

z dnia 30 września 2003 roku

Dz

Rozdz.

§

Nazwa

Kwota zwiększeń

Plan dochodów

Plan wydatków

1

2

3

4

5

6

853

-----

900

-----

---------

85315

---------

85395

---------

---------

90015

---------

---------

---------

203

3110

---------

---------

203

3110

---------

---------

201

4260

Opieka społeczna

----------------------------------------

Dodatki mieszkaniowe

-----------------------------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Świadczenia społeczne

----------------------------------------

Pozostała działalność

----------------------------------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

Świadczenia społeczne

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-----------------------------------------

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-----------------------------------------

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zakup energii

Razem:

24.886

--------------

240

--------------

240

-

--------------

24.646

--------------

24.646

-

2.627

--------------

2.627

--------------

2.627

-

27.513

24.886

--------------

240

--------------

-

240

--------------

24.646

--------------

-

24.646

2.627

--------------

2.627

-

2.627

27.513

W związku z otrzymaniem dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej środki przeznaczono na:

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

- opłata rachunków za oświetlenie ulic

W zakresie opieki społecznej

- dożywianie uczniów

- wypłata dodatków mieszkaniowych

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:14:46)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:13:41)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2003"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2125