2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Kozłowie

Zarządzenie Nr 20/2006

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 18 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznych będących

w posiadaniu Urzędu Gminy w Kozłowie

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Kozłowie Nr V/20/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kozłowo

ustalam:

§ 1

  1. W Urzędzie Gminy w Kozłowie, zwanym dalej Urzędem, udostępnieniu

podlega każda informacja w sprawach publicznych gminy, będąca

w posiadaniu Urzędu

  1. Za sprawy publiczne należy rozumieć zagadnienia dotyczące majątku publicznego oraz wszelkie zadania publiczne wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, nie zastrzeżone na rzecz innych podmiotów
  2. Zakres informacji publicznej określa art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą

§ 2

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej

2. wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu lub w innych miejscach ogólnie dostępnych, dokumentów zawierających informacje publiczne

3. bezpośrednie udostępnienie informacji publicznych wnioskodawcy, tj. w formie ustnej lub pisemnej

4. publikację na stronach serwisu informacyjnego Urzędu w internecie pod

adresem www.kozlowo.pl

§ 3

1. Za przygotowanie i aktualizację informacji publicznych udostępnianych

na stronach internetowych Urzędu, odpowiedzialni są kierownicy w

zakresach działania ich komórek organizacyjnych

2. Za zamieszczanie aktualnych informacji na stronie internetowej oraz w BIP odpowiedzialny jest informatyk, za terminowe przygotowanie i aktualizację informacji do BIP odpowiedzialni są pracownicy merytoryczni poszczególnych referatów

§ 4

1. Informacje publiczne, w tym dokumenty urzędowe, o których mowa w § 1, co do których brak jest ograniczeń w zakresie ich udostępniania, mogą być udostępniane niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej (do wglądu), przez pracowników komórek organizacyjnych, jeżeli nie wymagają one opracowania, przetworzenia lub pobierania opłaty za ich przygotowanie

2. Pracownik udostępniający informację publiczną, w tym dokument urzędowy, bez pisemnego wniosku, powinien z tej czynności sporządzić notatkę służbową i umieścić ją w aktach sprawy

§ 5

Dokumenty urzędowe z zakresu Rady Gminy i Komisji Gminy udostępnia

Inspektor ds. Rady, a Zarządzenia Wójta Inspektor ds. administracyjnych,

dokumenty urzędowe z zakresu działania Wójta Gminy i komórek

organizacyjnych Urzędu udostępnia się w poszczególnych referatach.

§ 6

1. Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia, udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku składanego osobiście lub przekazywanego drogą korespondencyjną

2. Wniosek winien być złożony w sekretariacie Urzędu. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej

3. Inspektor ds. administracyjnych rejestruje wniosek, a po uzyskaniu dekretacji Sekretarza Gminy przekazuje za pokwitowaniem właściwej komórce organizacyjnej, pozostawiając kserokopie wniosku w dokumentach

4. Realizacja wniosku powinna trwać nie dłużej niż 14 dni od daty jego wpływu

5. Odpowiedzi na wniosek udziela komórka merytoryczna, w której dana informacja jest wytwarzana, przedkładając Inspektorowi ds. administracyjnych 3 egzemplarze projektu odpowiedzi (kopie opatrzone podpisem autora tekstu), który następnie po akceptacji przedkłada jej treść do podpisu Wójtowi

6. Odpowiedź na wniosek trafia po 1 egzemplarzu do wnioskodawcy, komórki organizacyjnej, która udzieliła informacji oraz Inspektorowi ds. administracyjnych

7. O ile udostępnienie informacji publicznej nie jest możliwe w terminie 14 dni, komórka merytorycznie odpowiedzialna powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę oraz Inspektora ds. administracyjnych o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację. Termin nie może przekroczyć 2 miesięcy od daty wpływu wniosku

§ 7

Urząd będąc w posiadaniu informacji publicznej, która jest przedmiotem wniosku, może odmówić dostępu do informacji ze względu na wyłączenie jej dostępności, wynikającej z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic prawnie chronionych.

§ 8

1. Odmowa udostępnienia następuje na drodze decyzji administracyjnej,

której projekt sporządza komórka merytorycznie odpowiedzialna (wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej stanowi załącznik nr 2, wzór decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej stanowi załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia)

2. Projekt decyzji przekazywany jest dla Inspektora ds. administracyjnych , który konsultuje go z radcą prawnym i po uzyskaniu akceptacji przekazuje decyzję Wójta wnioskodawcy

3. Dokumentację związaną z trybem odwoławczym prowadzi Inspektor ds. administracji w konsultacji z referatem merytorycznym i radcą prawnym

§ 9

Przetworzone i przygotowane do udostępnienia informacje publiczne powinny być oznaczone pieczęcią Urzędu, datą opracowania oraz danymi określającymi tożsamość pracownika Urzędu, który odpowiada za treść informacji lub który ją wytworzył. Informacje publiczne, za których przygotowanie nie pobiera się opłaty, komórka organizacyjna przekazuje wnioskodawcy.

§ 10

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek,

Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem ich udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku (jeżeli Urząd posiada daną informację tylko w formie papierowej, wówczas przekazuje ją w formie kserokopii), pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości:

- kserokopia jednej strony formatu A-4 - 0,30 zł.

- kserokopia jednej strony formatu A-3 - 0,50 zł.

- wydruk komputerowy - 0,30 zł.

- informacja na dyskietce 3,5 - 2,00 zł.

- informacja przetworzona (od jednej strony) - 5,00 zł.

2. Właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu przekazują, w ustalonym terminie przygotowane dokumenty stanowiące informację publiczną do Inspektora ds.

administracyjnych, gdzie wnioskodawca może je odebrać po uprzednim uiszczeniu w kasie Urzędu wyznaczonej opłaty

3. Ewidencję usług związanych z kopiowaniem i przetwarzaniem

dokumentów urzędowych stanowiących informację publiczną

prowadzi Inspektor ds. administracyjnych.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:48:24)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:43:37)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2708