2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządznie Nr 19/2006 Wójta Gminy w sprawie realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Kozłowo.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2006

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie: realizacji Planu Obrony Cywilnej Gminy Kozłowo.

Na podstawie §3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, póz. 850), wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 października 1994 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej województw, gmin i zakładów pracy oraz §2 zarządzenia Nr 76 Wojewody Olsztyńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na obszarze województwa olsztyńskiego oraz zasad opracowania planów obrony cywilnej województwa, gmin i zakładów pracy zarządzam co następuje:

§1

1. Ustala się organizację wprowadzania w życie zatwierdzonego dokumentu planistycznego o nazwie „Plan Obrony Cywilnej Gminy Kozłowo" wraz z załącznikami zwany dalej „planem", który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Plan jest dokumentem niejawnym opracowanym w l egzemplarzu, który należy przechowywać w Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy w Kozłowie.

3. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej do wydania - w terminie do dnia 20 września 2006 r - własnego zarządzenia w sprawie procedury wprowadzania w życie planu obrony cywilnej zakładu pracy.

§2

1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa realizuje się na terenie gminy zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne związane z przygotowaniem gminy do realizacji zadań obrony cywilnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. W stanach podwyższonej gotowości obronnej państwa (czas kryzysu i czas wojny) wójt wprowadza plan w życie na polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego -Szefa Obrony Cywilnej Województwa.

§3

Za całokształt spraw związanych z realizacją planu, w tym za współpracę z podmiotami nadrzędnymi, współpracującymi i podległymi, odpowiedzialnym czynię Sekretarza Gminy.

§4

Za zapewnienie zasobów finansowych dla potrzeb realizacji planu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny odpowiedzialnym czynię Skarbnika Gminy.

§5

Za opracowanie planu w Urzędzie Gminy w Kozłowie i uzgadnianie planu z jednostkami podległymi, współpracującymi i nadrzędnymi oraz za jego aktualizowanie (zmiany opracowywać w formie aneksu do istniejącego planu!) czynię odpowiedzialnym inspektora do spraw drogownictwa i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy w Kozłowie.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

inż. Henry Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:50:59)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:43:12)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2143