2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy w sprawie realizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kozłowo.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2006

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie: realizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Kozłowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, póz. 2416 z późniejszy zmianami), §5 ust. l pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz §6 zarządzenia Nr 70 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie: opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz planów operacyjnych funkcjonowania organów samorządu terytorialnego i zakładów pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarządzam co następuje:

§1

1. Ustała się organizację wprowadzania w życie zatwierdzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dokumentu o nazwie „Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Kozłowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" wraz z załącznikami zwany dalej „planem", który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Plan jest dokumentem niejawnym i jest przechowywany w Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy w Kozłowie, z wyjątkiem załącznika D pod nazwą „Karty realizacji zadań operacyjnych", który oznaczony klauzulą „zastrzeżone" przechowywany jest w sporządzających go jednostkach organizacyjnych.

§2

1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa na terenie gminy realizuje się zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne związane z przygotowaniem do realizacji zadań operacyjnych w stanach podwyższonej gotowości obronnej państwa.

2. W stanach podwyższonej gotowości obronnej państwa (czas kryzysu i czas wojny) wójt wprowadza plan w życie na polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

§3

Kierowanie sprawami obronności i realizacja zadań obronnych w województwie pozostaje we właściwości Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego na terenie gminy Wójt Gminy Kozłowo realizuje zlecone zadania związane ze sporządzaniem, aktualizacją i realizacją planu.

§4

Za całokształt spraw związanych z przygotowaniem i realizacją planu, w tym za współpracę z podmiotami podległymi, współpracującymi i nadrzędnymi, odpowiedzialnym czynię Sekretarza Gminy.

§5

Za zapewnienie zasobów finansowych dla potrzeb realizacji planu, w tym środków własnych na przedsięwzięcia o charakterze administracyjno - biurowym, odpowiedzialnym czynię Skarbnika Gminy.

§6

Za opracowanie planu w Urzędzie Gminy w Kozłowie i uzgadnianie planu z jednostkami podległymi, współpracującymi i nadrzędnymi oraz za jego aktualizowanie (zmiany opracowywać w formie aneksu do istniejącego planu!) czynię odpowiedzialnym inspektora do spraw drogownictwa i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy w Kozłowie.

§7

Za opracowanie Załącznika D „Karty realizacji zadań operacyjnych" w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz za jego uzgadnianie i aktualizowanie odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:52:30)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:42:47)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3659