2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy w sprawie organizacji ochrony obiektu szczególnie ważnego dla obronności państwa.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2006

Wójta Gminy Kozłowo z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie organizacji ochrony obiektu szczególnie ważnego dla obronności państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, póz. 2416 z późniejszymi zmianami) i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony ( Dz. U. z 2003 r. Nr 116, póz. 1090) zarządzam co następuje:

§1

1. Ustala się organizację wykonywania szczególnej ochrony obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa i obronności państwa zapisaną w zatwierdzonym dokumencie o nazwie „Plan szczególnej ochrony budynku Urzędu Gminy w Kozłowie", zwany dalej „planem", który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Plan jest dokumentem niejawnym, opracowanym w jednym egzemplarzu i przechowywanym w Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy w Kozłowie.

§2

1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa realizuje się zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne związane z przygotowaniem szczególnej ochrony obiektu.

2. W stanach podwyższonej gotowości obronnej państwa (czas kryzysu i czas wojny) pian wprowadza w życie wójt na zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

§3

3. Szczególna ochrona obiektu, uznanego przez Radę Ministrów za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności państwa, pozostaje we właściwości Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego Wójt Gminy Kozłowo realizuj zlecone zadania obronne związane z ochroną obiektu.

§4

Za całokształt spraw związanych z przygotowaniem i prowadzeniem szczególnej ochrony obiektu, w tym za organizację współdziałania z jednostkami organizacyjnymi i za wymianę informacji o zagrożeniach w rejonie obiektu, odpowiedzialnym czynię Sekretarza Gminy.

§5

Za zapewnienie zasobów finansowych dla potrzeb ochrony obiektu odpowiedzialnym czynię Skarbnika Gminy.

§6

Za przygotowanie w budynku urzędu gminy pomieszczeń dla służby porządkowo-ochronnej oraz zapewnienie jej warunków socjalno-bytowych czynię odpowiedzialnym kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie

§7

Za uzgadnianie i aktualizowanie planu, za zabezpieczenie materiałowo-techniczne i zapewnienie zasobów ludzkich dla potrzeb służby porządkowo-ochronnej oraz za organizację szkolenia obronnego czynię odpowiedzialnym inspektora do spraw drogownictwa i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy w Kozłowie.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:55:10)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:42:04)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2379