2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy w sprawie ustalenia zasad wynagradzania ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 13/2006

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 14 lipca 2006 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania ekspertów za prowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie § 14 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, póz. 2593 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§1

Z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji Egzaminacyjnej ustalam ekspertom wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł ( słownie : sto złotych ) za przeprowadzenie jednego postępowania egzaminacyjnego oraz zwrot kosztów dojazdu publicznymi środkami transportu.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds organizacyjnych i oświaty.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:58:08)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:41:00)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3623