2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyiela mianowanego.

Zarządzenie Nr 12/2006

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 14 lipca 2006 roku

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.9g. ust. 2 w związku z art. 91 d. pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r -Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz.674 w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela mianowanego) postanawiam, co następuje :

§1

2.Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycielki Zespołu Szkół w Rogożu - Pani Agnieszki Zawieska ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Bożena Judycka - Przewodniczący

2. Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie

3. Marzena Sutkowska - Ekspert

4. Grażyna Szczepaniak - Ekspert

5. Grażyna Leśniewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Rogożu

6. Danuta Kazimierska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§2

3. Z tytułu uczestnictwa w całości prac Komisji Egzaminacyjnej ekspertom, o których mowa w § 1 wypłaca się wynagrodzenie za przeprowadzenie jednego postępowania egzaminacyjnego.

4. Wynagriodzenie, o którym mowa w ust.1 wypłacane jest na podstawie zawartej umowy zlecenia z budżetu szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§3

Zasady pracy komisji egzaminacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U Nr260,poz. 2593).

§4

Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:59:06)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:40:39)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2394