2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy w sprawie organizacji służby służby

ZARZĄDZENIE Nr 9/2006

Wójta Gminy Kozłowo z dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie: organizacji służby ,,Stałego Dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Gminie Kozłowo

Na podstawie §1 ust. 2 pkt 6 i ust 3 zarządzenia Nr 84 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2006 r. w sprawie: organizacji służby „Stałego dyżuru" na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Województwie Warmińsko-Mazurskim zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wójt Gminy Kozłowo tworzy na terenie gminy system stałych dyżurów na potrzeby przyjmowania i przekazywania decyzji wojewody przedsiębiorcom oraz innym jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym, wytypowanym do wykonania określonych zadań obronnych, które mają swoją siedzibę na terenie gminy Kozłowo.

2. Upoważnionymi do uruchomienia „Stałego Dyżuru" na terenie gminy są:

a) Wojewoda Warmińsko-Mazurski,

b) Starosta Nidzicki,

c) Wójt Gminy Kozłowo, a podczas jego nieobecności: zastępca wójta lub sekretarz gminy.

3. System stałych dyżurów tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W skład systemu stałych dyżurów wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Urząd Gminy w Kozłowie;

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie;

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie;

4) Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej w Kozłowie;

5) Zespoły Szkół w: Kozłowie, Rogożu i Szkotowie;

6) Szkoły Podstawowe w: Szkudaju, Zaborowie i Sarnowie

7) Przedszkole w Kozłowie.5. Jednostki organizacyjne wymienione w §1 ust. 3 stają się ogniwami systemu „Stałych dyżurów" Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych ustalą w formie zarządzenia organizację, obsadę osobową i zasady pełnienia służby w własnej jednostce organizacyjnej.

7. W ramach funkcjonowania systemu „Stałego Dyżuru" kierownicy zapewnią w jednostkach organizacyjnych ochronę informacji niejawnych i bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych.

8. Służbę dyżurną w Stałym Dyżurze pełni się całodobowo w systemie 3-zmianowym po 2 osoby w zmianie (starszy dyżurny i dyżurny). W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej, może ustalić inny system pełnienia dyżurów lub pełnienie służby wspólnie z obsadą Punktu Alarmowania albo wspólnie z dyżurnymi innej jednostki organizacyjnej gminy, która ma swą siedzibę w tym samym budynku.

9. Stały Dyżur organizuje się przy wykorzystaniu do jego obsady pracowników macierzystej jednostki organizacyjnej, a w razie potrzeby również pracowników innych jednostek organizacyjnych gminy, których miejsce pracy znajduje się w tym samym budynku.

10. W Urzędzie Gminy w Kozłowie Stały Dyżur pełniony jest w sekretariacie wójta.

11. Upoważniam starszego dyżurnego Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie do koordynowania w swojej zmianie pracy służb Stałego Dyżuru pełnionych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w §1 ust. 3.

§2

Ustala się dla służb Stałego Dyżuru pełnionego w jednostkach organizacyjnych wymienionych w §1 ust. 3 następujące dokumenty, które należy opracować:

1. Instrukcja szczegółowa działania Stałego Dyżuru w jednostce organizacyjnej (z schematem obiegu decyzji i informacji) .

2. Plan pełnienia służby Stałego Dyżuru w jednostce organizacyjnej.


3. Dziennik obiegu informacji Stałego Dyżuru.

4. Plan powiadamiania osób do stawienia się we wskazanym miejscu.

5. Wykaz adresów, numerów telefonów organów i instytucji nadrzędnych, podległych i współdziałających.

6. Dziennik przyjęcia-przekazania służby stałego dyżuru.

7. Plan szkolenia obsady służby Stałego Dyżuru.

§3

1. Za organizację, przygotowanie i funkcjonowanie „Stałego Dyżuru" oraz opracowanie dokumentacji dla służby odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

2. Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuję do opracowania dokumentacji i zorganizowania służby w terminie do dnia 20 sierpnia 2006 r. oraz do stałej aktualizacji dokumentacji służby oraz do przekazywania na bieżąco wszelkich zmian dotyczących umiejscowienia i danych teleadresowych SD w jednostce do właściwego organu organizującego i nadzorującego system Stałego Dyżuru.

3. Sekretarza Gminy czynię odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie służby Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie oraz za nadzór nad funkcjonowaniem służb „Stałego Dyżuru" na terenie gminy.

4. Pracownika ds. obronnych czynię odpowiedzialnym za opracowanie dokumentacji dla służby Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Kozłowie oraz za okresowe szkolenie stanów osobowych stałego dyżuru w jednostkach organizacyjnych gminy.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 16/2002 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: organizacji służb Stałego Dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa

i wojny na terenie gminy Kozłowo.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:01:43)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:35:05)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2823