2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie 7/2006 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego w Gminie Kozłowo w roku 2006

ZARZĄDZENIE Nr 7/2006

Wójta Gminy Kozłowo – Szefa Obrony Cywilnej Gminy

zdnia 25 maja 2006 r.

w sprawie: realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego w gminie Kozłowo w roku 2006

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1969 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, póz. 2416 z późniejszymi zmianami) i §3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, póz. 850) w związku z §3 zarządzenia Nr 298 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w województwie w 2006 roku i §3 zarządzenia Nr 296 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 Iistopada2005r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Województwie Warmiński-Mazurskim w 2006 r. oraz §3 zarządzenia Nr 33/2005 Starosty Nidzickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie w 2006 r.

zarządzam

§1

Ustala się wytyczne Wójta Gminy Kozłowo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy do realizacji w 2006 r. zadań z zakresu reagowania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych stanowiące załącznik Nr l do zarządzenia oraz wprowadza się dostosowania Kalendarzowy plan działania stanowiący załącznik Nr 2

§2

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych gminy, innych zakładów pracy oraz zarządy jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na obszarze gminy Kozłowo do ścisłego i rzetelnego wykonywania zarządzenia.§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

inż.Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:04:07)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:34:03)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2132