2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzenie Wójta Gminy 4/2006 w sprawie zmian w budżecie gminyna 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2006

WÓJTA GMINY W KOZŁOWIE

z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 188 ust. l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 póz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§1

W związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy, podatku od osób fizycznych dokonuje się zwiększeniem w budżecie gminy na 2006 rok w następujących kwotach:

Plan dochodów - 79.151,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan wydatków - 72.513,00 zgodnie z załącznikiem nr 2.

oraz w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszeń w budżecie gminy na 2006 rok w następujących kwotach:

Plan dochodów - 47.631,00 zgodnie z załącznikiem nr 1

§2

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2006 rok wynosi:

Plan dochodów - 11.246.139,00

Plan wydatków - 11.672.856,00


w tym: plany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Źródłem pokrycia niedoboru w wysokości 426.717,00 są wolne środki

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:06:26)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:32:03)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1887