2003 | 2004 | 2005 | 2006

Zarządzeni Nr 2/2006 w sprawie wyznaczenia zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006

Wójta Gminy Kozłowo

z dnia 01 lutego 2006r.

w sprawie: wyznaczenia Pana Wojciecha Wójtowicza na zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Kozłowo.

Na podstawie art. 36 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, póz. 926 z 2002r. z późn. zm.), i na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, póz. 1024 z 2004r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Wyznaczam Pana Wojciecha Wójtowicza na zastępcę administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

§2

Zakres obowiązków w/w określa załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

inż. Henryk Dzwonkowski

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:08:09)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (3 lipca 2007, 14:31:17)
Zmieniono: przeniesiono informacje z katalogu ,,zarządzenia" do podkatalogu ,,zarządzenia/2002-2006/2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1973