Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez GOPS w Kozłowie

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie, ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pan Michał Cupiał – email: iod.gops@kozlowo.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a)    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustaw:
 •  o pomocy społecznej,
 •  o świadczeniach rodzinnych,
 •  o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów,
 •  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 •  o dodatkach mieszkaniowych,
 •  prawo energetyczne,
 •  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 •  o ochronie zdrowia psychicznego,
 •  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 •  o zatrudnieniu socjalnym,
 •  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 •  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
 •  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 •  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”,
 •  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 •  o finansach publicznych,
 •  o rachunkowości.
Przetwarzanie w powyższych przypadkach ma na celu weryfikację Państwa uprawnień do otrzymania pomocy materialnej i niematerialnej oraz udzielaniu i rozliczaniu tej pomocy, dokumentowanie realizowanych zadań,  prowadzenie ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania środków publicznych
Na potrzeby realizacji zadań wynikających z ww. przepisów podanie danych osobowych jest niezbędne, a ich niepodanie uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b, w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej.
Podanie danych osobowych w tym przypadku jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa.

c) na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym.
W tym przypadku celem przetwarzania jest przygotowanie (w przypadku takiego żądania), wykonanie i rozliczenie zawartej umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:
a) określonych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,
b) określonych w lit. c: do czasu obowiązywania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak operatorzy pocztowi, banki - za pośrednictwem których realizowane są przelewy i wypłaty, dostawcy oprogramowania - w celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego przetwarzania danych osobowych z zapewnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i poufności danych.
6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
--------------------------------------

Informujemy, że na podstawie art. 22b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w stosunku do przetwarzania dokumentów archiwalnych, ograniczona została realizacja prawa dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Realizacja tych praw w zakresie danych przetwarzanych w dokumentach archiwum odbywa się następująco:
    1. w zakresie prawa dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - udostępniane są wyłącznie te dane, które można ustalić na podstawie prowadzonych rejestrów i ewidencji. Oznacza to, że administrator danych osobowych jest zwolniony z obowiązku przeszukiwania wszelkich akt, w których posiadaniu się znajduje, w celu ustalenia czy są w nich przetwarzane dane osoby kierującej żądanie dostępu do swoich danych,
    2. w zakresie sprostowania danych osobowych (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - w przypadku złożenia pisemnego żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, treść tego żądania będzie przechowywana odrębnie od akt archiwalnych i nie wpłynie na ich treść.
    3. w zakresie prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w archiwum (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - prawo to zostało wyłączone (nie będzie realizowane) w przypadku żądań kierowanych w stosunku do danych, które były zgromadzone i są przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba kwestionuje prawidłowość tych danych. Oznacza to, że na uprawniony wniosek, dane archiwalne będą udostępniane nawet w przypadku, gdy zostały zebrane w sposób bezprawny albo w przypadku ich nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności.

--------------------------------------


Wytworzył: Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie (25 maja 2018)
Opublikował: Karol Malonek (25 maja 2018, 12:02:57)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (7 czerwca 2019, 12:20:57)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 496

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij