NULL string(0) ""

Uchwała nr IV/17/2006Rady Gminy w Kozłowiez dnia 22 grudnia 2006w sprawie: ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobierania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 17 i art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku) i zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Olsztyńskiego z dnia 14 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 16)

Uchwała nr IV/17/2006
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 22 grudnia 2006


w sprawie: ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 17 i art. 19 pkt. 1 lit. b i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 roku) i zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Olsztyńskiego z dnia 14 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 16)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1

Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w miejscowości Kownatki w kwocie 1,60 zł.

§ 2

1. Opłata miejscowa pobierana będzie przez inkasenta zatrudnionego przez Wójta Gminy Kozłowo na zasadzie umowy z osobą fizyczną oraz przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Kownatki.

2. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanej opłaty

3. Opłata płatna jest z góry za cały okres w pierwszym dniu pobytu. W razie przedłużenia się pobytu opłatę za dalsze dni pobiera się przy przedłużeniu pobytu.

4. Inkasent przy pobieraniu opłaty wystawiał będzie dowody jej przyjęcia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/9/2002 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty miejscowej oraz zasad jej pobierania.

§ 4

Uchwała podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku.


Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 16:45:33)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 16:56:10)
Zmieniono: poprawiono nagłówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4163