NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIX/209/06Rady Gminy w Kozłowiez dnia 29 czerwca 2006w sprawie zmian w podziale Gminy Kozłowo na obwody głosowania.Na podstawie art.31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 34, poz.242) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje :

Uchwała nr XXIX/209/06
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 czerwca 2006


w sprawie zmian w podziale Gminy Kozłowo na obwody głosowania.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 34, poz.242) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje :


§ 1.

1. Zmienia się podział Gminy Kozłowo na obwody głosowania.

Podział Gminy Kozłowo na obwody głosowania , ich numery i granice       przedstawia się następujaco: 

 


    
§ 2.

 Traci moc uchwała Nr XXIX/179/2002 Rady Gminy w Kozłowie  z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Kozłowo.
 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
 
 
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
 
  
                                                                           Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 10:39:38)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (3 stycznia 2007, 17:56:33)
Zmieniono: zmieniono nagłówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2799