Uchwała Nr XXIX/ 208 /06

Uchwała Nr XXIX/ 208 /06
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zmian w podziale gminy Kozłowo na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 34, poz.242 ) oraz Zarządzenia Nr 47 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa warmińsko-mazurskiego (Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. Nr 41, poz.842) – Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje: §1. Dokonuje się podziału gminy Kozłowo na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób następujący§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/178/2002 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski


metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (12 września 2006)
Opublikował: Piotr Radziewicz (3 października 2006, 07:19:05)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (3 października 2006, 08:04:47)
Zmieniono: wyjustowano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2843