Uchwała Nr XXIX/209/06

Uchwała Nr XXIX/209/06
Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zmian w podziale Gminy Kozłowo na obwody głosowania.

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 34, poz.242) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje : § 1.1. Zmienia się podział Gminy Kozłowo na obwody głosowania. 2. Podział Gminy Kozłowo na obwody głosowania , ich numery i granice przedstawia się następujaco:

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/179/2002 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski

metryczka


Wytworzył: Bożena Judycka (12 września 2006)
Opublikował: Piotr Radziewicz (3 października 2006, 11:14:53)

Ostatnia zmiana: Piotr Radziewicz (3 października 2006, 11:36:42)
Zmieniono: Pogrubiono ramkę tabeli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2649