EZG Działdowszczyzna - gospodarka odpadami

EZG Działdowszczyzna - gospodarka odpadami

Opłata za gospodarkę odpadami

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów [...]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacją o wysokości opłat

Szanowni PaństwoDeklarację składa się w formie pisemnej w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie , ul. Osiedleńcza 3 A lub ul. Przemysłowa 61 lub w siedzibach właściwych urzędów gmin.Deklarację należy złożyć [...]

metryczka