2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015

Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która weszła w życie z dniem 6 września 2015 r.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Wójta Gminy Kozłowo Nr 100/2015 z dnia 31.12.2015r w sprawie przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania petycji wnoszonych do Wójta Gminy Kozłowo i Rady Gminy w Kozłowie.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji w rozumieniu art.2 ust.3 ustawy o petycjach może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.  
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji. Zgoda jest dołączana do petycji. Wnoszący petycje może zastrzec ujawnienie swoich danych osobowych.

Termin załatwienia petycji 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

metryczka


Wytworzył: Jacek Jankowski - Wójt Gminy Kozłowo (25 kwietnia 2016)
Opublikował: Karol Malonek (25 kwietnia 2016, 10:23:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7244