Wybory samorządowe 2010

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 - STRONA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

-----------------------------------------------------
UWAGA!

Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych (83kB) pdf

Linki:
Sprawozdania finansowe Komitetów Wyborczych
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=23257&layout=1

Tworzenie i gospodarka finansowa komitetów wyborczych, wzory sprawozdań
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=23290&layout=1

Wybory 2010 - limit wydatków
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=22815&news_id=45523&layout=1&page=text

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23257&news_id=45642&layout=1&page=text

-----------------------------------------------------

1. INFORMACJE OGÓLNE


1. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z pozn. zm. (441kB) pdf )

 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. - o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast ( Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z pozn. zm. (278kB) pdf )

3. Kalendarz wyborczy (95kB) pdf

4. Informacja PKW z dnia 20.09.2010r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.( pobierz (46kB) pdf )

5. Informacja PKW z dnia 20.09.2010r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwie oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. ( pobierz (270kB) pdf )

6. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ( pobierz (39kB) pdf )

 7. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy.( pobierz (146kB) pdf )

8. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy ( pobierz (158kB) pdf )2. ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin ( Dz. U. z 2010 r. Nr 171, poz. 1151.)  ( pobierz (303kB) pdf )

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin (Dz. U. Nr 170, poz. 1146) ( pobierz (1366kB) pdf )3. INFORMACJE I WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


1. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. ( pobierz (113kB) pdf )

Załącznik nr 1 ( 3-44-10_Zal_1_-_wykaz_poparcia) (24kB) pdf
Załącznik nr 2 ( 3-44-10_Zal_2_-_zgloszenie_listy) (31kB) pdf
Załącznik nr 3 ( 3-44-10_Zal_3_-_zgoda_na_kandydowanie_radny) (28kB) pdf
Załącznik nr 4 ( 3-44-10_Zal_4_-_Oswiadczenie_lustracyjne) (57kB) pdf
Załacznik nr 5 ( 3-44-10_Zal_5_-_Informacja_o_oswiadczeniu_lustracyjnym) (34kB) pdf
Załącznik nr 6 ( 3-44-10_Zal_6_-_oswiadczenie_obywatela_UE) (26kB) pdf
Załącznik nr 7 ( 3-44-10_Zal_7_-_zgloszenie_kandydat_na_wojta) (30kB) pdf
Załącznik nr 8 ( 3-44-10_Zal_8_-_zgoda_na_kandydowanie_wojt) (27kB) pdf4. KOMUNIKATY I POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE

1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 21 września 2010 r. ( pobierz (23kB) pdf )

2. Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 23 września 2010 r. ( pobierz (429kB) pdf )5. DRUKI WYBORCZE

1. Tworzenie i gospodarka finansowa komitetów wyborczych

Informacja PKW o tworzeniu komitetów wyborczych (451kB) pdf

WYJAŚNIENIA Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. (225kB) pdf


2. Pełnomocnictwa

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (36kB) pdf
Akt pełnomocnictwa do głosowania (47kB) pdf
Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa do głosowania (35kB) pdf


3. Zgłaszanie kandydatów

- Wykaz poparcia
   Załącznik nr 1 ( 3-44-10_Zal_1_-_wykaz_poparcia) (24kB) pdf

- Zgłoszenie listy
   Załącznik nr 2 ( 3-44-10_Zal_2_-_zgloszenie_listy) (31kB) pdf

- Zgoda na kandydowanie radny
   Załącznik nr 3 ( 3-44-10_Zal_3_-_zgoda_na_kandydowanie_radny) (28kB) pdf

- Oświadczenie lustracyjne
   Załącznik nr 4 ( 3-44-10_Zal_4_-_Oswiadczenie_lustracyjne) (57kB) pdf

- Informacja o oświadczeniu lustracyjnym
   Załacznik nr 5 ( 3-44-10_Zal_5_-_Informacja_o_oswiadczeniu_lustracyjnym) (34kB) pdf

- Oświadczenie obywatela UE
   Załącznik nr 6 ( 3-44-10_Zal_6_-_oswiadczenie_obywatela_UE) (26kB) pdf

- Zgłoszenie - kandydat na wójta
   Załącznik nr 7 ( 3-44-10_Zal_7_-_zgloszenie_kandydat_na_wojta) (30kB) pdf

- Zgoda na kandydowanie na wójta
   Załącznik nr 8 ( 3-44-10_Zal_8_-_zgoda_na_kandydowanie_wojt) (27kB) pdf


4. Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
pobierz (39kB) word


5. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
pobierz (39kB) word6. PODZIAŁ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA OKRĘGI WYBORCZE

Zarządzenie Nr 38 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa warmińsko-mazurskiego (304kB) pdf

Uchwała Nr XXIX_2009_06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale Gminy Kozłowo na obwody głosowania (249kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/208/06 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale gminy Kozłowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (261kB) pdf

Informacja Wójta Gminy Kozłowo o wyznaczeniu na obszarze gminy Kozłowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (229kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 września 2010 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku (227kB) pdf


7. TERYTORIALNE I OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

1.

2.  Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie o składzie, siedzibie oraz pełnionych dyżurach (137kB) pdf

3. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2010 roku w sprawie publicznego losowania członków obwodowych komisji wyborczych (66kB) pdf

4. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 02 listopada 2010 roku o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych Rady Gminy w Kozłowie (57kB) pdf

5. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 3 listopada 2010 r. o składzie obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na 21 listopada 2010 r. (739kB) pdf

6. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborch do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (383kB) pdf

7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (1618kB) pdf

8. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kozłowo w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (347kB) pdf

9. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o pełnionych dużurach w dniach 20 i 21 listopada 2010 (55kB) pdf


8. OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY KOZŁOWO

Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 września 2010 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy w Kozłowie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku (227kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kozłowo z dnia 18 października 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych w związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. (80kB) pdf


9. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KOZŁOWO

Zarządzenie nr 68/2010 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku (70kB) pdf


10. KOMUNIKATY WÓJTA GMINY KOZŁOWO

Komunikat Wójta Gminy Kozłowo - w dniach od 08 do 15 listopada 2010 r. wyłożony będzie do wglądu spis wwyborców w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (225kB) pdf


11. KOMUNIKATY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Komunikaty Obwodowych Komisji Wyborczych o składach i siedzibach komisji (549kB) pdf

 
metryczka


Wytworzył: Jacek Jankowski - Wójt Gminy (27 września 2010)
Opublikował: Karol Malonek (27 września 2010, 08:06:19)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (31 stycznia 2011, 09:08:09)
Zmieniono: dodano komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 r. wraz z linkami do strony Państwowej Komisji Wyborczej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9590