Dodatek mieszkaniowy i energetyczny


DODATEK MIESZKANIOWY

    Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Czas wydania decyzji administracyjnej wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry — zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą (emerytury, renty, zasiłki rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, stypendia, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, dochody z pracy – za okres 3 miesięcy).
 4. Rachunki za ostatni miesiąc za : energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, centralne ogrzewanie.

UWAGA!
Właściciele domów jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku – zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Nidzicy – Wydziału Budownictwa.

Opłaty:
Nie podlega

Miejsce złożenia dokumentów:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie pokój Nr 9 w godzinach od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (DzU z 2013r. poz. 966 ze zmianami ).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. 2013 poz. 589).

Uwagi:

Informacje o kosztach utrzymania mieszkania dla poszczególnych tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego określone są szczegółowo w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów:
Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
 1. najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt.2-5- czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 2. członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych – opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 3. właścicieli lokali mieszkalnych – opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 4. osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych – opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 5. zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego – odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.


DODATEK ENERGETYCZNY

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. – dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie ul. Nidzicka 31 informuje, że o przyznanie dodatku energetycznego może ubiegać się osoba:
 1. której przyznano dodatek mieszkaniowy  w rozumieniu ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966),
 2. która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 3. która zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014r. miesięcznie wynosi:
 • 11,36 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
 • 15,77 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
 • 18,93 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

metryczka


Wytworzył: GOPS Kozłowo (7 lutego 2014)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 13:09:42)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (7 lutego 2014, 11:35:57)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6504