Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez GOPS w Kozłowie

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

1. Wynika z przepisów prawa:

- w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym przyznania świadczeń z zakresu pomocy społecznej
W tym przypadku dane osób uprawnionych do świadczenia i ich opiekunów takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL, (lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość), oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły oraz inne oświadczenia i zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia lub udzielenia innej pomocy z zakresu pomocy społecznej, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 10 RODO. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

- w celu dochodzenia roszczeń publicznoprawnych i cywilnoprawnych
W tym przypadku dane będziemy przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych (np. nienależnie pobranych świadczeń, pobranych świadczeń w nadmiernej wysokości lub wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f w związku z ustawą o finansach publicznych. Dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.

- w celu  dokumentowania realizowanych zadań,  prowadzenia ewidencji księgowej i zgodnego z prawem wydatkowania i rozliczania wydatkowania środków publicznych
W tym przypadku dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w szczególności w związku z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. Dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, do której zakwalifikowano dany rodzaj dokumentacji.

Podanie danych w powyższych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie uniemożliwi korzystanie z usług administratora.

2. Na podstawie wyrażonej zgody:
W przypadku dobrowolnego podania administratorowi większej ilości informacji, które nie są obowiązkowe (np. numer telefonu kontaktowego, adres email w przypadku składania wniosków papierowo, dodatkowych danych dotyczących zdrowia) będzie to traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W tym zakresie dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

3. W przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym:
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Dane będą przechowywane do czasy wykonania i rozliczenia umowy.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak:
  • dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,
  • operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,
  • banki w celu realizacji przelewów,
  • podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  1. Prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich przetwarzania, w każdym przypadku.
  2. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na administratora.
  3. Prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie zawartej umowy.
  4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora
  5. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator w celu prawidłowego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wyznaczył Pana Roberta Stańczyka na Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i sposobami ich przetwarzania mailowo na adres kontakt@odoonline.pl. lub pocztą tradycyjną na adres Ośrodka.


--------------------------------------
Informujemy, że na podstawie art. 22b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w stosunku do przetwarzania dokumentów archiwalnych, ograniczona została realizacja prawa dostępu do danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. Realizacja tych praw w zakresie danych przetwarzanych w dokumentach archiwum odbywa się następująco:
    1. w zakresie prawa dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - udostępniane są wyłącznie te dane, które można ustalić na podstawie prowadzonych rejestrów i ewidencji. Oznacza to, że administrator danych osobowych jest zwolniony z obowiązku przeszukiwania wszelkich akt, w których posiadaniu się znajduje, w celu ustalenia czy są w nich przetwarzane dane osoby kierującej żądanie dostępu do swoich danych,
    2. w zakresie sprostowania danych osobowych (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - w przypadku złożenia pisemnego żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, treść tego żądania będzie przechowywana odrębnie od akt archiwalnych i nie wpłynie na ich treść.
    3. w zakresie prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w archiwum (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - prawo to zostało wyłączone (nie będzie realizowane) w przypadku żądań kierowanych w stosunku do danych, które były zgromadzone i są przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba kwestionuje prawidłowość tych danych. Oznacza to, że na uprawniony wniosek, dane archiwalne będą udostępniane nawet w przypadku, gdy zostały zebrane w sposób bezprawny albo w przypadku ich nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności.
--------------------------------------

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Świgoń - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie (25 maja 2018)
Opublikował: Karol Malonek (25 maja 2018, 12:02:57)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (2 stycznia 2020, 11:06:02)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3981